Pytania egzaminacyjne UDT: Podesty ruchome przejezdne

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Dozorem technicznym nazywamy:
  • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
  • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
  • całkowita, częściowa, ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
  • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcję Pracy
 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
 19. Nieszczęśliwy wypadek to:
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
 20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
 21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
 23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
 24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
 30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
 32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
  • instrukcję eksploatacji urządzenia
  • decyzję i protokół z wykonanych czynności
  • deklarację zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
 34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
 35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
 36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
 39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
 40. Obowiązki obsługującego określone są:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
 42. Jednostką dozoru technicznego jest:
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór Techniczny
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie mają określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
 44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnejprzez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
 47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
  • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
 48. Decyzja wydana przez UDT:
  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedź jest niepoprawna
 49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
 51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
 52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwejjednostki dozoru technicznego:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnejdecyzji zezwalającejna eksploatację:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze więzienia
 54. Instrukcja eksploatacji to:
  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
 56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
 57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 60. Formami dozoru technicznego są:
  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
 63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
 64. Instrukcja stanowiskowa:
  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
 65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
 66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
  • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalną masą podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
 68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
 70. Wysięg podestu to:
  • odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
  • odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
  • odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
  • element konstrukcyjny podestu
 71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:
  • wysokość podnoszenia
  • udźwig podestu ruchomego
  • prędkość ruchów roboczych
  • wysięg
 72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:
  • co 30 dni
  • co 180 dni
  • co 1 rok
  • po zgłoszeniu przez operatora
 73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:
  • co 30 dni
  • co 2 lata
  • co 1 rok
  • po zgłoszeniu przez operatora
 74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:
  • posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
  • posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
  • ukończyła 18 lat
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest wiesza niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:
  • minimum 1 osoba
  • minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
  • każda osoba znajdująca się na podeście
  • żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego
 76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
 • 165 kg
 • 225 kg
 • 565 kg
 • 450 kg
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
 • zawsze 6 osób
 • zawsze 5 osób
 • 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
 • 7 osób (7 x 80 kg – 560 kg)
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
 • udźwig maksymalny 225 kg
 • dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami – 5
 • udźwig maksymalny 565 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. Przedstawiony rysunek określa:
 • ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
 • miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
 • miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
 • obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu
 1. Przedstawiony rysunek określa
 • maksymalny udźwig podestu wyrażony w niutonach
 • maksymalna prędkość podestu
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 • maksymalną dopuszczalną siłę wiatru
 1. Przedstawiony rysunek określa:
 • maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 • maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
 • maksymalny wysięg boczny
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 1. Paląca się lampa ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
 • wystąpienie awarii sterowania
 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
 • utratę masy balastu podestu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
 • przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
 • przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
 • przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
 • wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
 1. Przedstawiony rysunek określa:
 • maksymalna prędkość jazdy podestu
 • maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
 • maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 1. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:
 • załączenie mechanizmu podnoszenia
 • załączenie mechanizmu jazdy
 • załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
 • załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym
 1. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcje skrętu kół jezdnych podestu
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:
 • 80 kg plus 1 osoba
 • 250 kg w tym 2 osoby
 • 250 kg plus 2 osoby
 • 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m
 1. Przedstawiony rysunek określa
 • środek ciężkości platformy roboczej
 • poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
 • aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
 • załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
 • załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
 1. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
 1. Wciśniecie przycisków oznaczonych litera C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu teleskopowania
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
 1. Przedstawiony symbol określa
 • przycisk załączający mechanizm jazdy
 • przycisk załączający mechanizm podnoszenia
 • maksymalna wysokość podnoszenia
 • zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie
 1. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kól jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to oznaczony na rysunku element
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to
  • płozy podestu
  • podpory podestu
  • barierki bezpieczeństwa
  • kliny serwisowe
 2. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
  • są źródłem zasilania układów
  • zapewniają stateczność podestu
  • decydują o prędkości ruchów roboczych
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 3. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
  • napięcie znamionowe [V]
  • pojemność [Ah]
  • masa własna [kg]
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
  • zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
  • umieszczony na każdym panelu sterującym
  • koloru czerwonego
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 5. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
  • jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
  • jest dowolnego koloru
  • z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
  • nie powinien wystawać poza swoja obudowę
 6. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
  • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
  • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
  • uruchamia ogranicznik udźwigu
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 7. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
  • wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
  • jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
  • wyposażenie platformy w czuwaki nożne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 8. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
  • jest stała
  • jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
  • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
  • zależy od masy obciążonej platformy
 9. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ
  • masa obciążonej platformy
  • wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
  • umiejętności operatora
  • kąt nachylenia wzniesienia
 10. Podpory podestów ruchomych maja za zadanie
  • zwiększyć stateczność
  • wypoziomować podest
  • zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 11. Kolumna obrotowa podestu
  • służy do zmiany wysięgu
  • ogranicza pole pracy podestu
  • służy do podnoszenia ładunków
  • umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
 12. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
  • wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
  • wysięg i wysięgnik określają to samo
  • wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
  • wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
 13. Zmiana wysięgu może być realizowane przez
  • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
  • mechanizm obrotu
  • mechanizm teleskopowania
  • odpowiedzi a i c są prawidłowe
 14. Wysięgnik teleskopowy podestu
  • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
  • składa się z kilku członów
  • umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 15. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronne przed
  • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • nadmiernym dławieniem strumienia
  • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
 16. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór
  • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
  • zawór powrotny
  • zawór upustowy
  • zawór bezpieczeństwa
 17. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
  • mechanizmu podpór
  • mechanizmu podnoszenia
  • mechanizmu zmiany wysięgu
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 18. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
  • silnik hydrauliczny
  • pompa hydrauliczna
  • kompresor
  • sprężarka
 19. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
  • zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
  • utrzymuje siłownik w stałej pozycji
  • zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
  • jest elementem zasilającym układ hydrauliczny
 20. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
  • zawór przelewowy, zawory zwrotno – dławiące
  • pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
  • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
  • rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
 21. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
  • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
  • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
  • przed utrata stateczności
  • przed niekontrolowanym ruchem podestu
 22. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
  • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
  • zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
  • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • zamykają dostęp do pulpitu sterującego
 23. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
  • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
  • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
  • kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 24. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
  • siłownik mechanizmu podnoszenia
  • silnik hydrauliczny
  • siłownik mechanizmu teleskopowania
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 25. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
  • zawór zwrotny sterowany
  • zawór dławiący
  • rozdzielacz hydrauliczny
  • zawór przelewowy
 26. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
  • pośredni
  • bezpośredni
  • mieszany
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
  • do zbiornika oleju
  • na zewnątrz układu hydraulicznego
  • do wolnej sekcji rozdzielacza
  • do akumulatora hydraulicznego
 28. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
  • na siłownikach
  • w pulpicie sterującym praca podpór
  • bezpośrednio za pompa hydrauliczna
  • na rozdzielaczu hydraulicznym
 29. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
  • wytwórca urządzenia
  • konserwator
  • operator
  • eksploatujący
 30. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
  • maleje
  • wzrasta
  • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
  • pozostaje bez zmian
 31. Co to jest „krawędź wywrotu”?
  • element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
  • skrajna krawędź podstawy podestu
  • element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
  • linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu
 32. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
  • zawsze 10 m/s
  • zawsze 12,5 m/s
  • tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
  • dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu
 33. Podesty ruchome są przeznaczone do
  • wykonywania prac na wysokości
  • przenoszenia ładunków
  • transportu poziomego ludzi i ładunku
  • tylko do transportu ładunków
 34. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
  • czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
  • zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
  • barierki, krawężniki, osłony
  • łapy oporowe, sprzęgła, reduktory
 35. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
  • stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
  • zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
  • kondensatory, wzmacniacze, rezystory
  • falowniki, przekaźniki, styczniki
 36. Korekty rozstawienia podpór można dokonać
  • w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
  • gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
  • tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
  • kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy
 37. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
  • poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
  • bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
  • poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
  • producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego
 38. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
  • ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
  • ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
  • nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
  • rozłączeniem napędu pompy głównej podestu
 39. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
  • uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
  • załączają światła ostrzegawcze
  • dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 40. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
  • musza być zabezpieczone przed spadnięciem
  • musza być równomiernie rozłożone
  • musza być zabezpieczone przed przesunięciem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 41. Na platformie roboczej mogą znajdować się
  • wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
  • tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
  • elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
  • elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy
 42. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
  • wiercenie otworów w suficie
  • wiercenie otworów w ścianie
  • montowanie elementów o dużej powierzchni
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 43. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
  • wiercenie otworów w suficie
  • wiercenie otworów w ścianie
  • kucie w ścianie
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 44. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
  • głębokości wykopu
  • siły wiatru
  • odpowiedniej widoczności
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 45. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
  • rodzaju podłoża
  • warunków atmosferycznych
  • głębokości wykopu
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 46. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
  • jest możliwe za zgoda konserwatora
  • jest możliwe przy słabym wietrze
  • nie wpływa na bezpieczna prace podestu
  • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
 47. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
  • jest stała i wynosi 20 m
  • zależy od napięcia linii
  • maleje przy wysokich słupach
  • zależy od wilgotności powietrza
 2. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
  • 3m
  • 15m
  • 5m
  • 20m
 3. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
  • 3m
  • 15m
  • 10m
  • 30m
 4. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
  • 10m
  • 15m
  • 5m
  • 20m
 5. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
  • zabroniona
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
  • dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy
 2. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
  • gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
  • gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
  • gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym
  • wobodne opuszczenie platformy
  • gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia
 3. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 • maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • maksymalna wysokość robocza 12 m
 • podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
 • maksymalna prędkość podestu 12 m/s
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 • maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
 • dopuszczalna ilość osób – 2
 • maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • maksymalna wysokość robocza 12 m
 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
  • konserwatora
  • eksploatującego
  • operatora
  • mechanika zakładowego
 2. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
  • poziom elektrolitu
  • stopień naładowania
  • sposób zamocowania
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 3. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
  • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
  • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
  • nie musi podejmować żadnych działań
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 4. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
  • dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
  • można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
  • operator nie musi podejmować żadnych działań
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 5. Sprawne dźwignie sterujące
  • po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
  • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
  • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 6. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
  • możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
  • możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
  • łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 7. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:
  • funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
  • sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
  • następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 8. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
  • załączyć ogranicznik udźwigu
  • wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
  • wyłączyć mechanizm jazdy podestu
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 9. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
  • z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
  • z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
  • z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 10. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
  • 0 cm , czyli platforma nie może opadać
  • 10 cm w czasie 1 godziny
  • 100 cm w czasie 1 godziny
  • nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego
 11. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
  • jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
  • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
  • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
  • jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy
 12. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
  • podnoszenie wysięgnika
  • teleskopowanie – wysuwanie wysięgnika
  • obrót kosza
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 13. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
  • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
  • wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
  • wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 14. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
  • widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
  • będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
  • na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 15. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
  • przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
  • zwiększona prędkością ruchów roboczych
  • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 16. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
  • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
  • wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
  • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 17. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
  • sprawdza stan wyposażenia podestu
  • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
  • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
  • wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
  • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
  • sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 19. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
  • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
  • nadmierna korozja gładzi tłoków
  • uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
  • uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
 20. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
  • 1 raz w miesiącu
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
 21. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
  • 10 mm
  • 4 mm
  • 2 % maksymalnego wysięgu podestu
  • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
 22. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
  • jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
  • opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
  • postępować zgodnie z wola przełożonego
  • ewakuować obsługę za pomocą innego podestu
 23. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
  • jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
  • jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
  • jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
  • jest zabronione
 24. Układanie podkładów pod podpory podestu
  • zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
  • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
  • zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 25. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
  • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
  • sprawdzić nośność podłoża
  • sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 26. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
  • przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
  • podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
  • sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
  • obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
 27. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
  • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
  • podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
  • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
  • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
 28. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
 • maksymalna wysokość robocza 22,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny zakres obrotu 280°
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13,5 m
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 10 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9 m
 • 10 m
 • 11 m
 • 12 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
 • maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg – 11 m
 • maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m – 100 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg – 13 m
 • praca podestu bez podpór
 • maksymalna wysokość robocza 27 m
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny udźwig podestu 230 kg
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
 • maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 20 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17m i wysięgu 11m
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 100 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
 • 100 kg
 • 200 kg
 • 230 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
 • 4,7 m
 • 6,7 m
 • 8,7 m
 • 10,7 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
 • 4 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
 • 6 m
 • 7 m
 • 9 m
 • 13 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
 • 12 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
 • maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg – 8,2 m
 • maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m – 80 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg – 11,8 m
 • maksymalny udźwig podestu 80 kg
 • praca na podporach
 • maksymalna wysokość robocza 19,2 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny udźwig podestu 215 kg
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 11,8 m
 • maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg – 21,2 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
 • 7 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
 • 10,2m
 • 11,2m
 • 9,2m
 • 8,2m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
 • 6m
 • 9,4m
 • 10,7m
 • 13m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
 • 8,6 m
 • 11,8 m
 • 10,2 m
 • 12,4 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
 • maksymalna wysokość robocza 19,8 m
 • maksymalny wysięg 10 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
 • 300 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9,5 m
 • 8,5 m
 • 7,5 m
 • 10 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • maksymalna wysokość robocza 14,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 6 m
 • maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 6 m
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 5 m
 • 6 m
 • 7 m
 • 8 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
 • 5,5 m
 • 6,6 m
 • 7,7 m
 • 8,8 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
 • 5 m
 • 6 m
 • 7 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • maksymalna wysokość robocza 25,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg – 13 m
 • maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 12 m
 • praca na podporach
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość robocza 26 m
 • dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 9 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
 • dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
 • maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
 • 3
 • 2
 • 1
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
 • 3
 • 2
 • 1
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9 m
 • 10 m
 • 11 m
 • 12 m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
 • maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny zakres obrotu 280°
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu – 13,0 m
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – z lewej strony pojazdu – 12 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 200 kg
 • 120 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 200 kg
 • 120 kg
 • 80 kg
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
 • 8 m z lewej strony pojazdu
 • 13 m z prawej strony pojazdu
 • 16 m z tyłu pojazdu
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
 • 13 m z lewej strony pojazdu
 • 13 m z prawej strony pojazdu
 • 13 m z tyłu pojazdu
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
 • 8 m z lewej strony pojazdu
 • 10 m z prawej strony pojazdu
 • 13 m z tyłu pojazdu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
 • maksymalna wysokość robocza 12,0 m
 • maksymalny wysięg boczny 7 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg – 13 m
 • praca wyłącznie na podporach
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
 • wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
 • wysokość robocza 10m, wysięg 4m
 • wysokość robocza 12m, wysięg 5m
 • wysokość robocza 6m, wysięg 6m
 1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
 • maksymalna wysokość robocza 10,5 m
 • maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe