Pytania egzaminacyjne: Wózki jezdniowe

Pytania egzaminacyjne: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Dozorem technicznym nazywamy:
  • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
  • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
  • całkowita, częściowa, ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
  • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcję Pracy
 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
 19. Nieszczęśliwy wypadek to:
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
  • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • uzgodnienia z przełożonym
  • uzgodnienia ze służbą BHP
  • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
  • instrukcję eksploatacji urządzenia
  • decyzję i protokół z wykonanych czynności
  • deklarację zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeni kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
 41. Obowiązki obsługującego określone są:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
 43. Jednostką dozoru technicznego jest:
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór Techniczny
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie mają określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
  • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
 49. Decyzja wydana przez UDT:
  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedź jest niepoprawna
 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze więzienia
 55. Instrukcja eksploatacji to:
  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 61. Obsługującemu nie wolno:
  • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
  • kontrolować stanu technicznego urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
 62. Formami dozoru technicznego są:
  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
  • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji
  • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
  • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
  • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
  • nie jest nigdy dopuszczalna
 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
  • zawsze niedozwolone
  • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
  • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
  • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
  • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
 70. Instrukcja stanowiskowa:
  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
  • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalną masą podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
 74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
  • 800 kg
  • 900 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 900 kg
 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 1200 kg
 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
  • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
  • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
  • dokumentacji przewozowej i magazynowej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
 80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
  • pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
  • rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
  • manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:
  • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • nieautoryzowanym uruchomieniem urzadzenią
  • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
 82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:
  • pompa tłoczkowa
  • siłownik hydrauliczny
  • rozdzielacz hydrauliczny
  • zawór przelewowy
 83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
  • silnik hydrauliczny
  • pompa hydrauliczna
  • kompresor
  • sprężarka
 84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:
  • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
  • zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
  • zasilanie układu hydraulicznego
 85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
  • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
  • z włączonym silnikiem bez ładunku
  • wychylajac i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
  • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
  • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
  • skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
  • siłownik mechanizmu podnoszenia
  • silnik hydrauliczny
  • siłownik mechanizmu przechyłu
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
  • zamek hydrauliczny
  • zawór dławiący
  • rozdzielacz hydrauliczny
  • zawór bezpieczeństwa
 89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:
  • zmniejszenie ciśnienia oleju
  • zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
  • spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • zablokowanie opuszczania siłownika podczas pękniecia przewodu hydraulicznego
 90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
  • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
  • jest elementem ograniczającym udźwig
  • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
  • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
 91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:
  • z powrotem do zbiornika oleju
  • na zewnątrz wózka
  • do innej sekcji rozdzielacza
  • do siłownika
 92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:
  • wytwórca urządzenia
  • konserwator
  • operator
  • inspektor UDT
 93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:
  • są źródłem zasilania układów
  • zapewniają stateczność wózka
  • decydują o prędkości ruchów roboczych
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
  • napięcie znamionowe [V]
  • pojemność [Ah]
  • masa własna [kg]
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
  • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
  • umieszczony blisko operatora
  • koloru czerwonego
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
  • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
  • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
  • uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:
  • pełne
  • superelastyczne
  • pneumatyczne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku:
  • producent opon
  • konserwator
  • producent wózka
  • inspektor UDT
 99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
  • minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
  • zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
  • brak bieżnika
  • minimalna wartość bieżnika 2 mm
 100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
  • wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
  • brak bieżnika
  • zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:
 • niskim poziomie oleju
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:
 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu przechyłu masztu
 • mechanizmu przesuwu wideł
 • mechanizmu przesuwu karetki
 1. Widząc świecącą się kontrolkę operator:
 • powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 • może kontynuować prace
 • może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • przechył masztu „na siebie”
 • przechył masztu „od siebie”
 1. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:
 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • ruch mechanizmu przechyłu masztu
 • ruch mechanizmu przesuwu karetki
 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w:
  • hamulec zasadniczy
  • hamulec postojowy
  • mechanizm ryglujący koła jezdne
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 2. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:
  • pedał hamulca nożnego
  • zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
  • wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 3. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:
  • siłowniki układu podnoszenia
  • łańcuchy nośne
  • karetka
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 4. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:
  • duplex
  • triplex
  • maszt z wolnym skokiem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 5. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
  • łącznik STOP
  • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
  • podpory
  • przeciwwaga
 6. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
  • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
  • łącznik STOP
  • stan zużycia opon
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 7. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:
  • z kołnierzem
  • koloru czerwonego
  • wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 8. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:
  • cięgnem nośnym
  • cięgnem przeciwślizgowym
  • cięgnem napędowym
  • żadnym z powyższych
 9. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
 • lampkę kontrolną świec żarowych
 • lampkę kontrolną ładowania
 • lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego
 • lampkę kontrolną oświetlenia
 1. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
 • lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 • lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 • lampkę kontrolna ładowania akumulatora
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 1. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
 • wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 • lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
 • lampkę kontrolna poziomu paliwa
 • lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora
 1. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
 • lampkę kontrolną – włączenia hamulca postojowego
 • lampkę kontrolną – awaria silnika
 • lampkę kontrolną – przeciążenie
 • lampkę kontrolną – nadmierna prędkość obrotowa silnika
 1. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:
 • oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia
 • oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 • powinna być zapalona podczas pracy silnika
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:
  • przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
  • przestrzegać przepisów zakładowych
  • stosować się do właściwego diagramu udźwigu
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 2. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:
  • konserwatora wózków jezdniowych
  • operatora wózków jezdniowych
  • producenta osprzętu wymiennego
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 3. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:
  • zwiększa udźwig wózka
  • zmniejsza udźwig wózka
  • nie ma wpływu
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 4. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:
  • urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
  • urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
  • operator wykonuje próby z przeciążeniem
  • operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
 5. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:
 • uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 • uruchomienie mechanizmu przechyłu
 • uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:
  • wytwórca nie zabronił takiej pracy
  • urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
  • montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 2. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:
  • łącznik STOP
  • łącznik brzuszny
  • kontakt zluzowania łańcucha nośnego
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 3. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
  • łącznik STOP
  • stacyjka
  • klawiatura kodów dostępu
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 4. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:
  • maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
  • maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
  • wymiary zewnętrzne widły nośnej
  • symbol kontroli jakości
 5. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:
  • 0,5 t
  • 2,5 t
  • 5,0 t
  • 12,0 t
 6. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:
  • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
  • brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
  • głośną praca pompy hydraulicznej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 7. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
  • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
  • nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
  • uszkodzona rolka prowadzącą masztu
  • uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
 8. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:
  • wyciekiem zewnętrznym
  • niekontrolowanym opadaniem ładunku
  • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 9. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:
  • maleje
  • wzrasta
  • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
  • pozostaje bez zmian
 10. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:
  • zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  • zawsze 1 raz w miesiącu
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
 11. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:
  • 5% w czasie 10 min
  • 5° w czasie 10 min
  • 10° w czasie 10 min
  • brak ustalonych wytycznych
 12. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
  • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
  • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
  • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 13. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
  • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
  • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
  • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 14. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
  • 50% obciążenia nominalnego
  • 100% obciążenia nominalnego
  • 110% obciążenia nominalnego
  • 125% obciążenia nominalnego
 15. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:
  • 100 mm
  • 500 mm
  • 2500 mm
  • próby nie wykonuje się
 16. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
  • z obciążeniem nominalnym
  • z obciążeniem 50% nominalnego
  • bez obciążenia
  • z obciążeniem 125% nominalnego
 17. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:
  • próbę szczelności wewnętrznej
  • próbę zaworu przelewowego
  • ocenę szczelności zewnętrznej
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:
  • sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
  • bez obciążenia
  • wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 19. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:
  • całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
  • osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
  • próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
  • próbę z obciążeniem 125%
 20. Akumulatory kwasowe można ładować:
  • w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
  • tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
  • w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
  • wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
 21. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:
  • nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
  • musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
  • musi posiadać wentylacje
  • brak jednoznacznych wytycznych
 22. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
  • sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
  • sprawdzenie poziomu elektrolitu
  • sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 23. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:
  • posiadać uprawnienia elektryczne SEP
  • przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
  • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
  • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
 24. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do
  • awaryjnego zatrzymania pracy wózka
  • normalnego zatrzymania pracy silnika
  • zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 25. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:
  • zatrzymać wózek
  • przerwać prace
  • opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 26. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:
  • tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
  • tylko w ramach przeglądów specjalnych
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
  • nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
 27. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:
  • deklaracja zgodności CE
  • instrukcja eksploatacji wózka
  • protokół z badań UDT
  • dyrektywa maszynowa
 28. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:
  • zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
  • wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
  • preferencji operatora
  • wymagań właściciela terenu
 29. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:
  • poprawę właściwości jezdnych wózka
  • zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
  • nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 30. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:
  • gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
  • jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
  • manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 31. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
  • poprawia właściwości jezdne wózka
  • nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
  • może spowodować utratę stateczności wózka
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 32. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:
  • konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
  • operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
  • inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 33. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka:
  • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
  • wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
  • kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
  • kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się
 34. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
  • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
  • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
  • nie musi podejmować żadnych działań
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 35. Po zakończeniu pracy operator powinien:
  • upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
  • uruchomić hamulec postojowy
  • wcisnąć łącznik STOP
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 36. Sprawne dźwignie sterujące:
  • po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
  • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
  • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 37. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:
  • instrukcja obsługi wózka
  • ustawa o dozorze technicznym
  • dyrektywa maszynowa
  • wewnętrzne przepisy zakładowe
 38. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:
  • rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
  • instrukcji obsługi wózka
  • ustawie o dozorze technicznym
  • wytycznych inspektora BHP
 39. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:
  • pozycja masztu nie ma znaczenia
  • przechylony „na siebie”
  • przechylony „od siebie”
  • pionowej
 40. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:
  • z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
  • z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
  • bez ładunku
  • bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
 41. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:
  • wstrzymać eksploatacje urządzenia
  • poinformować przełożonego
  • kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 42. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:
  • w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
  • wstrzymać eksploatacje urządzenia
  • poinformować Urząd Dozoru Technicznego
  • kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 43. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:
  • uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
  • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
  • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 44. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:
  • na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
  • zgłasza awarie do UDT
  • wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 45. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadać wózkiem podnośnikowym i hamując:
  • do przodu
  • do tyłu
  • w obu kierunkach
  • hamulec sprawdza tylko konserwator
 46. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
  • zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
  • raz na miesiąc
  • raz na tydzień
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 47. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:
  • zawsze załączyć hamulec postojowy
  • załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
  • unieść widły na maksymalna wysokość
  • przechylić maszt w pozycje „na siebie”
 48. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:
  • sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
  • sprawdzenie stanu rolek prowadzących
  • sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 49. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:
  • manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
  • poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”
  • transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
  • manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
 50. Ładunek należy transportować:
  • na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
  • na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
  • na dowolnej wysokości
  • na wysokości ok 90 cm
 51. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:
  • porusza się przodem
  • porusza się tyłem
  • zachowuje szczególna ostrożność
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 52. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:
  • korzysta z pomocy drugiej osoby
  • porusza się przodem
  • porusza się tyłem
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 53. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:
  • zabronione
  • dozwolone
  • dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
  • dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość
 54. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:
  • jechać tyłem
  • jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
  • poruszać się z bezpieczna prędkością
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 55. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:
  • unikać gwałtownych skrętów
  • przewozić ładunek na wysokości transportowej
  • dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 56. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
  • w dół
  • w górę
  • poziomo
  • pozycja nie ma znaczenia
 57. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
  • detektora gazu
  • specjalnego środka
  • wody mydlanej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 58. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C
  • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
  • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
  • jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
  • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 59. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C
  • jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
  • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
  • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
  • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 60. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:
 • 1320 kg
 • 1100 kg
 • 2700 kg
 • 2200 kg
 1. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:
 • gniazdo 1
 • gniazdo 2
 • gniazdo 3
 • gniazdo 4
 1. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:
  • masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
  • masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
  • wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 2. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:
  • jechać tyłem
  • jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
  • jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 3. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
  • na masę i wymiary baterii
  • na pojemność baterii
  • na dane adresowe producenta baterii
  • odpowiedzi a i b są prawidłowe
 4. Przyczyna utraty stateczności wózka może być:
  • zbyt niskie ciśnienie w oponach
  • szybka jazda w zakrętach
  • gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 5. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w protokole badania wystawionym przez UDT
  • w decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 6. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:
  • układu hydraulicznego
  • układu hamulcowego
  • układu kierowniczego
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 7. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:
  • zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
  • zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
  • sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 8. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić:
  • kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
  • nośność rampy
  • ciężar ładunku oraz masę własna wózka
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 9. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:
  • przestrzegać przepisów BHP
  • stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
  • przestrzegać instrukcji obsługi wózka
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 10. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka?
  • w instrukcji eksploatacji wózka
  • na tabliczce znamionowej wózka
  • na diagramie udźwigu
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 11. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:
  • zapoznać się z zakresem pracy
  • określić masę transportowanego ładunku
  • sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 12. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:
  • jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
  • jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
  • jest zabroniona
  • jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
 13. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:
  • stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
  • pozostaje w kabinie
  • utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 14. W chwili wywracania się wózka należy:
  • niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
  • ostro zahamować
  • skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 15. Wózek może stracić stateczność na skutek:
  • podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
  • wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
  • zawracania wózkiem na wzniesieniu
  • wszystkie powyżej są prawidłowe
 16. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:
  • 3 cm
  • 3 mm
  • 3%
  • 10%
 17. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:
  • 3% całkowitej ilości płytek
  • 6 sztuk na długości 30 ogniw
  • 1 sztuka na każdy metr łańcucha
  • 0
 18. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:
  • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
  • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
  • 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
  • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
 19. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:
  • 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
  • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
  • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
  • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
 20. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:
  • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
  • 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
  • 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
  • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
 21. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:
  • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
  • 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
  • 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
  • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
 22. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:
  • 1 cm
  • 3%
  • 3 stopnie
  • 0 stopni
 23. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • 3100 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
 • 3100 mm
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
 • 3510 mm
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • 3520 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • 4056 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
 • 4056 mm
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • 2800 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
 • 2800 mm
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:
 • 2350 mm
 • 3300 mm
 • 1400 mm
 • 1300 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
 • 700 mm
 • 1200 mm
 • 4500 mm
 • 1800 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek:
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek:
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek:
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:
 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
 • 4860 mm
 • 8820 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:
 • 4860 mm
 • 5660 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:
 • 1300 kg
 • 1500 kg
 • 1700 kg
 • 2000 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:
 • 1400 kg
 • 1200 kg
 • 1000 kg
 • 1300 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:
 • 4,5 t
 • 4,0 t
 • 3,5 t
 • 3,0 t
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:
 • 2,5 t
 • 3,5 t
 • 4,5 t
 • 3,0 t
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
 • 1300 kg
 • 1400 kg
 • 1600 kg
 • 2300 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
 • 1100 kg
 • 1450 kg
 • 1800 kg
 • 2300 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 1800 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:
 • 2695 kg
 • 3185 kg
 • 3500 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:
 • 2695 kg
 • 3500 kg
 • 3185 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:
 • 2400 kg
 • 3600 kg
 • 3500 kg
 • 1500 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:
 • 3300 kg
 • 4000 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:
 • 4000 kg
 • 2700 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:
 • 3400 kg
 • 2900 kg
 • 2700 kg
 • 3600 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:
 • 2900 kg
 • 3600 kg
 • 3400 kg
 • 3200 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
 • 1000 kg
 • 1200 kg
 • 1500 kg
 • 2300 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
 • 1600 kg
 • 1900 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg
 1. Świecąca się kontrolna ciśnienia oleju może świadczyć o:
 • zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa