Pytania egzaminacyjne UDT: żurawie przenośne

PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT: ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE
Pytania egzaminacyjne: żurawie przewoźne i przenośne

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozorutechnicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Dozorem technicznym nazywamy:
  • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
  • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
  • całkowita, częściowa, ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
  • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcję Pracy
 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
 19. Nieszczęśliwy wypadek to:
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
  • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • uzgodnienia z przełożonym
  • uzgodnienia ze służbą BHP
  • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
  • instrukcję eksploatacji urządzenia
  • decyzję i protokół z wykonanych czynności
  • deklarację zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
 41. Obowiązki obsługującego określone są:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
 43. Jednostką dozoru technicznego jest:
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór Techniczny
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie mają określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
  • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
 49. Decyzja wydana przez UDT:
  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedź jest niepoprawna
 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwejjednostki dozoru technicznego:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnejdecyzji zezwalającejna eksploatację:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze więzienia
 55. Instrukcja eksploatacji to:
  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 61. Obsługującemu nie wolno:
  • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
  • kontrolować stanu technicznego urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
 62. Formami dozoru technicznego są:
  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
  • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji
  • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
  • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
  • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
  • nie jest nigdy dopuszczalna
 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
  • zawsze niedozwolone
  • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
  • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
  • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
  • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
 70. Instrukcja stanowiskowa:
  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
  • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalną masą podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
 74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
  • 800 kg
  • 900 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 900 kg
 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 1200 kg
 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
  • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
  • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
  • dokumentacji przewozowej i magazynowej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
 80. Do parametrów żurawia zaliczamy:
  • udźwig nominalny
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 81. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed:
  • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • kutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
  • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
 82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
  • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
  • zawór powrotny
  • zawór upustowy
  • zawór bezpieczeństwa
 83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
  • rozkładania podpór
  • mechanizmu podnoszenia
  • mechanizmu zmiany wysięgu
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:
  • silnik hydrauliczny
  • pompa hydrauliczna
  • kompresor
  • sprężarka
 85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie:
  • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
  • zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
  • zasilać układ hydrauliczny
 86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
  • zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
  • pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
  • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
  • rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
 87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
  • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
  • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
  • przed utratą stateczności
  • przed niekontrolowanym ruchem żurawia
 88. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych:
  • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
  • zabezpieczają przed nieuprawnioną obsługą – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
  • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
 89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):
  • są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
  • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
  • są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycję żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
  • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia (rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzających olej do siłowników
 90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
  • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
  • zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
  • kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 91. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest:
  • siłownik mechanizmu podnoszenia
  • silnik hydrauliczny
  • siłownik mechanizmu teleskopowania
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
  • zamek hydrauliczny
  • zawór dławiący
  • rozdzielacz hydrauliczny
  • zawór przelewowy
 93. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób:
  • pośredni
  • bezpośredni
  • mieszany
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia:
  • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
  • jest elementem ograniczającym udźwig
  • zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem
  • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
 95. Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
  • zawór dławiący
  • zamek hydrauliczny
  • zawór przelewowy
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:
  • z powrotem do zbiornika oleju
  • na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
  • do innej sekcji rozdzielacza
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
  • na siłownikach
  • w pulpicie sterującym
  • przy pompie
  • na wężach elastycznych
 98. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:
  • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
  • umieszczony blisko stanowiska obsługującego
  • koloru czerwonego
  • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 99. Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
  • przy lewej podporze tylnej
  • za kabiną obsługującego
  • w kabinie kierowcy
  • na stanowisku sterowania
 100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:
  • silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący, rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
  • wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
  • silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa, siłownik teleskopowania
  • hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
 101. Moment wywracający żurawia wzrasta:
  • wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
  • wraz z długością wysięgnika
  • gdy masa ładunku maleje
  • przy słabym wietrze
 102. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:
  • żuraw może utracić stateczność
  • wzrasta wartość udźwigu żurawia
  • żuraw zachowuje stateczność
  • nastąpi obrót wysięgnika żurawia
 103. Wysięg żurawia przeładunkowego:
  • jest stały
  • zależy od rozstawienia podpór
  • maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
  • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 104. Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego:
  • zwiększają jego stateczność
  • znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
  • uniemożliwiają pracę w pobliżu wykopów
  • zmniejszają stateczność
 105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a:
  • podporą żurawia
  • zewnętrznym obrysem pojazdu
  • osią obrotu kolumny żurawia
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 106. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
  • wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
  • wysięg i wysięgnik określają to samo
  • wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
  • wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
 107. Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:
  • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
  • mechanizm obrotu
  • mechanizm teleskopowania
  • odpowiedzi a i c są prawidłowe
 108. Wysięgnik teleskopowy żurawia:
  • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
  • składa się z kilku członów
  • umożliwia bezpieczną pracę przy liniach elektroenergetycznych
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 109. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:
  • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
  • masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
  • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
  • wysięgu i prędkości wiatru
 110. Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:
  • zwiększa udźwig żurawia
  • umożliwia pracę przy silnym wietrze
  • zwiększa wysięg żurawia
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 111. Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ:
  • rodzaj i pochylenie podłoża
  • sposób rozstawienia podpór
  • ciężar ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 112. Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku:
  • przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
  • zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
  • przekroczenie dopuszczalnego kąta obrotu żurawia
  • przekroczenia dopuszczalnego kąta pochylenia wysięgnika
 113. Przedstawiony rysunek pokazuje:
 • stan poziomu paliwa w zbiorniku
 • prędkość obrotową silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru
 1. Przedstawiony rysunek określa wskazania dla:
 • wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 • wysokości podnoszenia
 • wartości osiągniętego wysięgu
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 1. Przedstawiony rysunek określa wskazania:
 • określające długość wysięgnika
 • wartość osiągniętego wysięgu
 • minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
 • wartości wysunięcia podpór
 1. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
 • 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • średniej prędkości wiatru
 • aktualnej prędkości wiatru
 1. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
 • zewnętrznej temperatury powietrza
 • wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
 • wartość maksymalnego udźwigu
 • temperatury oleju hydraulicznego
 1. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka 
 1. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
 • załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego
 1. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
 • załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „w prawo”
 • zamknięcie chwytaka
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
 1. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
 1. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
 1. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
 • aktualnym wypoziomowaniu żurawia
 • dokładności odkładania ładunku
 • stopniu wychylenia dźwigni sterujących
 • stopniu wychylenia dźwigni sterującej
 1. Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest:
  • zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
  • dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
  • dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
  • można pracować z jedną pękniętą podporą
 2. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
  • ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi, prędkość wiatru
  • ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
  • ilość paliwa w zbiorniku, ilość oleju w układzie hydraulicznym
  • kąt wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
 3. Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
  • zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
  • zabezpieczenia przed jazdą z niezłożonymi elementami żurawia
  • zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
  • zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
 4. Sterowanie bezpośrednie to:
  • sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
  • sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
  • gdy żuraw jest sterowany zdalnie (bezprzewodowo)
  • sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem
 5. Sterowanie pośrednie to:
  • sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
  • sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
  • sterowanie z kabiny żurawia
  • sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
 6. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
  • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
  • wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompą główną
  • elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 7. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
  • wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
  • żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
  • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 8. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:
  • ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
  • zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
  • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 9. Graniczne parametry zużycia haka określa:
  • konserwator
  • eksploatujący
  • obsługujący
  • producent żurawia
 10. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:
  • 5%
  • 3%
  • 10%
  • wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne
 11. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:
  • 2%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
 12. Stan techniczny haka określa się na podstawie:
  • daty produkcji
  • ilość karbów
  • oględzin i pomiarów
  • ilości przepracowanych cykli
 13. W celu regeneracji haka możemy:
  • spawać pęknięte fragmenty
  • napawać drobne ubytki
  • podgrzewać i prostować
  • zeszlifować łagodne zadziory
 14. Karta haka jest to:
  • dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
  • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
  • dokument kontroli zużycia haka
  • dokument wypełniany przez producenta
 15. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to:
  • dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
  • dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
  • element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
  • dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
 16. Podpora żurawia to:
  • konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
  • element służący do podparcia wysięgnika żurawia
  • element umożliwiający pracę żurawia na grząskim gruncie
  • konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawą żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
 17. Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed:
  • przeciążeniem konstrukcji
  • rozkołysaniem ładunku
  • ryzykiem utraty stateczności
  • niebezpiecznym ruchem ładunku
 18. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:
  • powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
  • samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
  • pozostać w pozycji zasterowanej
  • umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
 19. Kryteria zużycia lin to między innymi:
  • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
  • korozja
  • ilość pękniętych drutów
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 20. Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:
  • uszkodzeniem rdzenia liny
  • wytarciem powierzchni zewnętrznej
  • wyciśnięciem splotki
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 21. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu:
  • kołowym
  • gąsienicowym
  • samochodowym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 22. Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:
 • 2 sekcji
 • 3 sekcji
 • 4 sekcji
 • 5 sekcji
 1. Elementy budowy haka to:
  • chwytnia oraz pazur
  • podstawa oraz ucho
  • pręt oraz ucho
  • trzon oraz gardziel
 2. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:
  • posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
  • posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
  • posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
  • posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
 3. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
 • E, F
 • A, D
 • C, B
 • F, D
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
 • F, D, B
 • A, B, C
 • E, C, B
 • wszystkie ruchy wysięgnika
 1. Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest:
  • dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
  • bezwzględnie zabronione
  • zabronione ale tylko dla podpór „wychylnych”
  • zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
 2. W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych:
  • wyłącznie poprzez zawór przelewowy
  • wyłącznie poprzez system elektroniczny
  • wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
  • zgodnie z instrukcją producenta żurawia
 3. O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy:
  • 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 4. Prędkość wiatru, po przekroczeniu którejpraca żurawiem przenośnym jest zabroniona:
  • wynosi 14,8 m/s
  • wynosi 12,5 m/s
  • określa to instrukcja eksploatacji
  • prędkość wiatru nie wpływa na pracę żurawia przeładunkowego
 5. Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:
  • wartości 3°
  • wartości 3 %
  • wartości określonej w instrukcji obsługi
  • brak jednoznacznych wytycznych
 6. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:
  • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
  • sprawdzić nośność podłoża
  • sprawdzić miejsce pracy pod kątem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 7. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
  • głębokości wykopu
  • siły wiatru
  • odpowiedniej widoczności
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 8. Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek:
  • zapoznać się z wielkością podejmowanych mas ładunków
  • sprawdzić, czy wykorzystywany osprzęt dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
  • sprawdzić uprawnienia kierowcy dostarczającego ładunki
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 9. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
  • wykonuje próby z przeciążeniem
  • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 10. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan wyposażenia żurawia
  • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
  • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 11. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący:
  • sprawdza poziom oleju hydraulicznego
  • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
  • sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 12. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać:
  • wyciekiem zewnętrznym
  • niekontrolowanym opadaniem ładunku
  • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 13. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza:
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
  • 1 raz w miesiącu
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych
 14. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:
  • zawsze z obciążeniem 1000 kg
  • na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
  • ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
  • na wysokości min 4 m
 15. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
  • dozwolone o ile taką sytuację przewidział producent urządzenia
  • zabronione
  • jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczajacym 50% udźwigu nominalnego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 16. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:
  • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
  • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
  • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
  • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
 17. O ile producent nie określa inaczejskuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić:
  • bez obciążenia
  • z przeciążeniem 125%
  • z obciążeniem nominalnym
  • z przeciążeniem 110%
 18. Do parametrów żurawia zaliczamy:
  • udźwig nominalny
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 19. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek:
  • sprawdzić stan oleju w silniku
  • sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
  • zakonserwować żuraw
  • wyjąć kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacją przez osoby postronne
 20. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
  • uwolnienie sią ładunku z zawiesi
  • utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siłą boczną rozkołysanego ładunku
  • uszkodzenie wysięgnika
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 21. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:
  • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
  • z włączonym silnikiem bez ładunku
  • wychylając i przytrzymując dźwignię danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
 22. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:
  • wytwórca urządzenia
  • konserwator
  • obsługujący
  • brak jednoznacznych wytycznych
 23. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
 • 8 m
 • 9 m
 • 7 m
 • 11 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:
 • 8,5 m
 • 9,5 m
 • 10 m
 • 7 m
 1. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
  • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
  • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
  • tak, zgodnie z instrukcją eksploatacji
  • tak, ale tylko w obecności przełożonego
 2. Praca żurawia bez podpór:
  • jest zabroniona w każdym wypadku
  • jest dopuszczalna o ile producent przewidział taką sytuację
  • jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
  • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 3. Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest:
  • dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
  • niedopuszczalna
  • dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
  • dopuszczalna na wyłączną odpowiedzialność obsługującego
 4. Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:
  • jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
  • wynosi -15 °C
  • jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
  • zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego
 5. Dopuszczalna maksymalana prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:
  • wynosi 14 m/s
  • wynosi 12,5 m/s
  • jest określona w instrukcji eksploatacji
  • jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego
 6. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:
  • rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
  • prędkość obrotowa silnika zasilającego
  • stopień wysunięcia podpór żurawia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 7. Układanie podkładów pod podpory żurawia:
  • zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
  • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
  • zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 8. Podkładów pod podpory nie stosuje się:
  • na miękkim podłożu
  • przy pracy żurawiem na kołach
  • na twardym podłożu
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 9. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:
  • rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
  • podjąć pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności
  • ograniczyć masę podnoszonego ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 10. Podpory żurawia należy rozstawiać:
  • tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
  • tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
  • zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
  • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych
 11. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
  • kąta nachylenia wysięgnika żurawia
  • siły wiatru
  • warunków atmosferycznych
  • głębokości wykopu
 2. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu:
  • jest możliwe za zgodą kierownika budowy
  • jest możliwe przy słabym wietrze
  • nie wpływa na bezpieczną pracę żurawia
  • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
 3. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej:
  • jest stała i wynosi 20 m
  • zależy od napięcia linii
  • maleje przy wysokich słupach
  • zależy od wilgotności powietrza
 4. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • przepisów DT
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • odrębnych przepisów krajowych
 5. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 kV do 15 kV:
  • 3 m
  • 15 m
  • 5 m
  • 20 m
 6. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV:
  • 10 m
  • 15 m
  • 5 m
  • 30 m
 7. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnejodległości od linii elektroenergetycznych:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:
  • zawsze zabroniona
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
  • dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu
 2. Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:
  • od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
  • od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
  • od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
  • od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
 3. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest:
  • przemieszczanie ładunków nad pojazdami
  • przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
  • przemieszczanie ładunków nad maszynami
  • przemieszczanie ładunków nad osobami
 4. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest:
  • dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
  • dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
  • gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
  • zabronione
 5. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:
  • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
  • podczas pracy siłownika obserwujemy pracę zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
  • sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
  • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe
 6. Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się:
  • że masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
  • pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
  • środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 7. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
  • pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
  • w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
  • na wiszącym/ podnoszonym ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 8. Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia:
  • nie może przeciągać ładunków
  • nie może przeciążać żurawia
  • musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 9. Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest:
  • zabroniona
  • dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
  • dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
  • dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego
 10. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
  • wykonuje próby z przeciążeniem
  • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 11. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:
 • 6600 kg i 9,1 m
 • 6600 kg i 5,2 m
 • 2090 kg i 9,1 m
 • 2090 kg i 3,3 m
 1. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12 m) podczas próby szczelności wynosi:
  • 10 mm
  • 0,5 % długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
  • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia
  • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
 2. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:
  • 10 mm
  • 2,0 % danego wysięgu
  • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
  • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
 3. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:
  • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
  • wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
  • wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 4. Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:
  • sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia
  • przesmarować zawory przelewowe
  • wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
  • wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi
 5. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek:
  • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równą połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
  • brak jest możliwości wykonania pracy
  • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalistą
  • do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowaną praktykę wykonywania tego typu prac
 6. Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna:
  • istnieje zakaz pracy hakiem
  • obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
  • obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważ najczęściej pracuje w lesie
  • nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względu na prostą konstrukcję urządzenia
 7. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
  • uszkodzenie haka żurawia,
  • utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siłą boczną rozkołysanego ładunku
  • zerwanie liny nośnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 8. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t :
 • 17 m
 • 24,5 m
 • 18,6 m
 • 22 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4 t:
 • 17 m
 • 14 m
 • 18,6 m
 • 10,2 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalny udźwig 13000 kg
 • maksymalny wysięg 23 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalny udźwig 17,5 t
 • maksymalny wysięg 26 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m:
 • 4100 kg
 • 6900 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m:
 • 5,2 t
 • 2,8 t
 • 2,1 t
 • 4,1 t
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
 • 17 m
 • 24,5 m
 • 15 m
 • 22 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
 • 7,0 m
 • 10,2 m
 • 8,6 m
 • 10,2 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalny udźwig 6200 kg
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m:
 • 4100 kg
 • 6200 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m:
 • 2,1 t
 • 2,8 t
 • 2,4 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:
 • 7 m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg:
 • 5,5 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalny udźwig 620 kg
 • maksymalny wysięg 6,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
 • maksymalny wysięg 7 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m:
 • 620 kg
 • 450 kg
 • 720 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:
 • 0,45 t
 • 0,62 t
 • 0,89 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:
 • 5,3 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalny udźwig 3,98 t
 • maksymalny wysięg 11,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6mto 4,5 t
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
 • maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
 • maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m:
 • 5,20 t
 • 2,82 t
 • 4,32 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:
 • 7 m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6,25 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
 • 18,5 m
 • 16 m
 • 10 m
 • 8 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
 • maksymalny udźwig wynosi 9200 kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
 • praca z wysuniętymi podporami
 • maksymalny wysięg 16 m
 • maksymalny udźwig 9,2 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m
 • 6,34 t
 • 1,76 t
 • 3,80 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m
 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 880 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • maksymalny udźwig żurawia 510 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 610 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 440 kg
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T
 • 7m
 • 6m
 • 4,4m
 • 5m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 • 2m
 • 4m
 • 5m
 • 7m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi
 • maksymalny udźwig żurawia 700 t
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
 • maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
 • maksymalny wysięg wynosi 10 m
 • maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 • 630 kg
 • 450 kg
 • 550 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T
 • 700 kg
 • 800 kg
 • 1030 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
 • 7m
 • 5,5m
 • 10,3m
 • 6,25m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
 • 14,5 m
 • 20,7 m
 • 10 m
 • 17,9 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • maksymalny udźwig 2000 kg
 • maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m wynosi 3,81 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • praca na maksymalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg 22 m
 • maksymalny udźwig 8065 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m
 • 0,995 t
 • 2,23 t
 • 1,240 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m
 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 2350 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
 • 7 m
 • 9,65 m
 • 10,3 m
 • 6,25 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
 • 14,5 m
 • 20,0 m
 • 16 m
 • 17,5 m
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • maksymalny udźwig 21500 kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
 • praca na minimalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg wysiegnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
 • maksymalny udźwig 25,1 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległośc 13,9 m
 • 5,520 t
 • 3,655 t
 • 4,350 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległośc 6,95 m
 • 8255 kg
 • 10050 kg
 • 10940 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Trawersa służy do:
  • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
  • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
  • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 2. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Skrót DOR oznacza:
  • dopuszczalne obciążenie robocze
  • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
  • dozwolona obsługa ręczna
  • dokumentacja techniczno-ruchowa
 2. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
  • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
  • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
  • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
  • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
 3. Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:
  • ilość wykorzystanych cięgien
  • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
  • kat rozwarcia cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 3,5 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
 1. Na rysunku pokazana jest:
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 1. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
  • hakowy
  • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
  • zakładowe służby BHP
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 2. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
  • co 30 dni
  • co 2 miesiące
  • nie podlegają przeglądom okresowym
  • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
 3. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
  • rodzaju przenoszonego materiału
  • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
  • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 4. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
  • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
  • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
  • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 5. Zawiesie to:
  • element umożliwiający transportowanie ładunku
  • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
  • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zawiesia możemy podzielić:
  • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
  • ze względu na ilość cięgien nośnych
  • ze względu na rodzaj cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 7. DOR zawiesia pasowego można określić:
  • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
  • mierząc grubość pasa
  • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 8. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
  • jest zabroniona
  • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
  • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
  • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
 9. Zawiesia łańcuchowe:
  • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
  • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
  • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
  • nie wymagają konserwacji
 10. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 110°
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
  • 90°
 11. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 60°
  • uwzględnia się wyłącznie kat a
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 12. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
 1. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
  • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
  • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
 2. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
  • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
  • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
  • 10 % splotek
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 3. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
  • pękniecie splotki w linie
  • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
  • deformacja w kształcie koszyka
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:
  • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
  • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
  • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
  • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
 5. Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:
  • są sobie zawsze równe
  • kat a stanowi połowę kata þ
  • kat þ stanowi połowę kata a
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 6. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
  • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
  • nie wolno stosować zawiesi pasowych
  • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
  • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
 7. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:
  • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
  • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
  • zależną od masy transportowanego ładunku
  • wartością stała
 8. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
  • dopuszczalne ale w krótkim czasie
  • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
  • zabronione
  • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
 9. Poniższy rysunek przedstawia:
 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:
 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:
 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
 1. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:
 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
 1. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:
 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
  • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
  • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
  • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe