Pytania egzaminacyjne UDT: Żurawie Stacjonarne

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Dozorem technicznym nazywamy:
  • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
  • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
  • całkowita, częściowa, ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
  • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcję Pracy
 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
 19. Nieszczęśliwy wypadek to:
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
  • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • uzgodnienia z przełożonym
  • uzgodnienia ze służbą BHP
  • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
  • instrukcję eksploatacji urządzenia
  • decyzję i protokół z wykonanych czynności
  • deklarację zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
 41. Obowiązki obsługującego określone są:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
 43. Jednostką dozoru technicznego jest:
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór Techniczny
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie mają określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
  • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
 49. Decyzja wydana przez UDT:
  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedź jest niepoprawna
 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze więzienia
 55. Instrukcja eksploatacji to:
  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 61. Obsługującemu nie wolno:
  • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
  • kontrolować stanu technicznego urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
 62. Formami dozoru technicznego są:
  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
  • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
  • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
  • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
  • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
  • nie jest nigdy dopuszczalna
 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
  • zawsze niedozwolone
  • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
  • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
  • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
  • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
 70. Instrukcja stanowiskowa:
  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
 72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:
  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
  • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalną masą podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
 74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
  • 800 kg
  • 900 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 900 kg
 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 1200 kg
 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
  • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
  • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
  • dokumentacji przewozowej i magazynowej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
 80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są:
  • zblocze hakowe, cięgno nośne
  • wciągnik, wciągarka kaseta sterownicza (pilot)
  • słup, wysięgnik
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 81. Zderzaki to:
  • zabezpieczenia mechaniczne na końcu wysięgnika
  • zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie wciągnika lub wciągarki w odbój
  • zabezpieczenie mechaniczne na początku wysięgnika
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 
 82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:
  • na zbloczu hakowym
  • na obudowie wciągnika
  • na początku torowiska
  • na końcu torowiska
 83. We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:
  • na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym
  • tylko na zbloczu hakowym
  • tylko na końcu wysięgnika
  • tylko na obudowie wciągnika
 84. Odboje to:
  • zabezpieczenia mechaniczne na początku i końcu wysięgnika zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego
  • zabezpieczenia mechaniczne na ramie nośnej lub konstrukcji wciągnika współpracujące ze zderzakami
  • elemeny składowe systemu antykolizyjnego
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 85. Lina zbudowana jest z:
  • splotek
  • drutów
  • rdzenia
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 86. Rdzeń liny jest oznaczony numerem:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 1. Splotka liny oznaczona jest numerem:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 1. Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 1. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch:
  • płytkowy
  • rolkowy
  • ogniwowy
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 2. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:
  • płytki przykręconej na trzonie
  • tuleji rozprężnej
  • nakrętki koronkowej z zawleczką
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 3. Haki dzielimy na:
  • haki jednorożne i dwurożne
  • haki ogólnego przeznaczenia i haki specjalne rozwarte
  • haki obrabiane skrawaniem i kute
  • wszyskie powyższe odpowiedzi są poprawne
 4. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?
  • zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka
  • zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się haka z uchwytu
  • zabezpiecza mechaniczne przed obracaniem się zblocza wielokrążkowego
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 5. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest:
  • odbój
  • łącznik końcowy
  • zderzak
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 6. Pokazana na rysunku część wciągarki żurawia stacjonarnego to:
 • bęben linowy
 • zwijak
 • napęd mechanizmu jazdy
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 1. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:
  • zgarniacze szynowe
  • łapy oporowe
  • silniki elektryczne
  • łączniki krańcowe
 2. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:
  • zderzaki i odboje
  • rezystory rozruchowe
  • łącznik STOP
  • hamulce bezpieczeństwa
 3. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?
  • zgodnie z dokumentacją producenta
  • minimum 4
  • więcej niż 3
  • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
 4. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:
  • z obciążeniem nominalnym
  • bez obciążenia
  • z obciążeniem 110%
  • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu wciągnika
 5. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:
  • zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
  • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
  • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 6. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:
  • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
  • ułatwia pracę operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
  • służy do ochrony wciągarki przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 7. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
  • blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
  • przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
  • blokada uniemożliwia sterowanie z dwóch miejsc jednocześnie
  • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to inna nazwa blokady zerowej
 8. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
  • wyłączenie wszystkich mechanizmów żurawia
  • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
  • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 9. Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone:
  • na konstrukcji urządzenia w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
  • w kabinie urządzenia
  • przed wejściem na halę, w której pracuje urządzenie
  • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
 10. Skrót GNP oznacza:
  • Graniczna Nominalna Prędkość
  • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
  • Gniazdo Niskiego Prądu
  • Grupa Natężenia Pracy
 11. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
  • przywiązywanie zawiesi do haka
  • zapadka zabezpieczająca
  • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
  • zawiesie sztywne czyli trawersa
 12. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
  • żółtym
  • dowolnym
  • czerwonym
  • czarno-żółtym
 13. Haki żurawi stacjonarnych:
  • mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
  • powinny być wykonane jako kute lub płytowe
  • mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
  • powinny być stalowymi odlewami
 14. W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
  • wciągnikach linowych
  • wciągnikach łańcuchowych, w których zastosowano sprzęgło cierne
  • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich wciągnikach
  • wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
 15. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi:
  • 5 cm
  • 10 cm
  • 20 cm
  • 15 cm
 16. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być:
  • ogranicznik udźwigu
  • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
  • sprzęgło cierne przeciążeniowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 17. Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy:
  • udźwig
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:
  • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 metra liny
  • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 metra liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
  • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
  • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
 19. Kryteria zużycia haka to:
  • pęknięcie
  • rozwarcie gardzieli haka
  • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 20. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastowowania wynosi:
  • 5%
  • 3%
  • 10%
  • 7%
 21. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi:
  • 2%
  • 5%
  • 7%
  • 10%
 22. Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że:
  • można pracować najdalej do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
  • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową
  • można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
  • należy natychmiast zakończyć pracę
 23. Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?
  • wytarcie na skutek przewijania się liny przez koła linowe
  • wewnętrzną degradację korozyjną
  • rozplecenie liny
  • przerwany rdzeń w linie
 24. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
  • zabezpieczyć teren
  • powiadomić przełożonego
  • wyłączyć zasilanie urządzenia
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 25. Obsługującemu zabrania się:
  • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy wciągnika lub wciągarki
  • przenoszenia ładunków nad ludźmi
  • pracy w trakcie opadów deszczu
  • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcją
 26. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
  • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
  • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
  • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
  • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
 27. Próbę hamulca przeprowadza się:
  • przed rozpoczęciem pracy urządzeniem
  • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
  • tylko po wymianie liny
  • tylko w obecności konserwatora
 28. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
  • należy niezwłocznie wstrzymać pracę wciągnika lub wciągarki
  • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
  • można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
  • można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
 29. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
  • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
  • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
  • bez ciężaru
  • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
 30. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
  • pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
  • pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
  • możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
  • podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju wciągnika lub wciągarki
 31. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?
  • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
  • tak, na pisemne polecenie przełożonego
  • tak, ale sporadycznie
  • nie, jest to zabronione
 32. Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?
  • do 1,0 m pod warunkiem, że osoba ma kask na głowie
  • jest to niedopuszczalne
  • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
  • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
 33. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?
  • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
  • jest to niedopuszczalne
  • 200 cm
  • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
 34. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?
  • hakowy trzyma ładunek ręką
  • operator trzyma ładunek ręką
  • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 35. Kiedy powinno stosować się trawersę?
  • jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
  • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
  • jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 36. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest:
  • dozwolone, za zgodą kierownika zakładu
  • zabronione
  • dozwolone, po uzgodnieniu z hakowym
  • dozwolone, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
 37. Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia:
  • jest dozwolone, bo ładunek nigdy nie spadnie
  • jest dozwolone, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednią strefę niebezpieczną
  • jest zabronione
  • jest dozwolone przy ładunkach nieprzekraczających 50% udźwigu
 38. Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest:
  • zawsze zabronione
  • dozwolone, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
  • dozwolone po uzgodnieniu z operatorem drugiego żurawia
  • dozwolone, ale wyłącznie z zastosowaniem wciągników specjalnego przeznaczenia
 39. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
  • jest zabronione
  • jest dozwolone za zgodą i na polecenie kierownika zakładu
  • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig urządzenia
  • jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę, a urządzenie posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
 40. Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
  • wyłącznie hakowy
  • wyłącznie sygnalista
  • dowolna osoba
  • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
 41. Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest:
  • dozwolone, po upewnieniu się że zawiesie nie wypadnie
  • jest zabronione
  • jest dozwolone, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
  • jest dozwolone tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
 42. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
  • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
  • tak, aby jedna gardziel była obciążona
  • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
  • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
 43. Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien:
  • podnieść przenoszony ładunek na taką wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
  • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski
  • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować pracę
  • wstrzymać wykonywaną operację do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
 44. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
  • zapoznać się z dokumentacją producenta i przeprowadzić regulację
  • przerwać pracę i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
  • kontynuować pracę, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
  • kontynuować pracę, aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
 45. Po zakończeniu pracy żurawiem należy:
  • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
  • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego „góra”
  • odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego „Góra”
  • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
 46. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
  • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
  • jest absolutnie niedopuszczalne
  • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do urządzeń o udźwigu poniżej 250 kg
  • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, więc jest niedozwolone
 47. Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to:
  • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
  • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
  • podstawowy błąd początkujących operatorów żurawi
  • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
 48. W przypadku rozkołysania ładunku należy:
  • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
  • za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
  • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch
  • odłożyć go natychmiast na podłoże
 49. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:
  • 1000 kg
  • 4,5 – 5,0 t
  • 1,0 t
  • 7,5- 7,9 t
 50. Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?
  • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
  • nie
  • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
  • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
 51. Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest:
  • dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczną masę
  • dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia
  • dozwolona, operator używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
  • jest zabroniona
 52. Podnoszenie ładunku, gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest:
  • dozwolone, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 45°
  • dozwolone, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 60
  • dozwolone, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°
  • jest zabronione
 53. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi:
  • praca nie jest możliwa, bo nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
  • należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
  • należy wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
  • należy wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
 54. Ładunki wolno składować:
  • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają
  • na drogach transportowych
  • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
 55. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
  • odmówić wykonania pracy
  • skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty
  • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
  • oszacować drogę transportową, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
 56. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:
  • tworzyw sztucznych
  • tafli szkła
  • blach aluminiowych o grubości powyżej 8 mm
  • blach ze stali ferromagnetycznej
 57. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:
  • nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
  • podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
  • strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
  • poduszce powietrznej wytworzonej na granicy styku powierzchni ładunku oraz powierzchni chwytnika
 58. Żurawiem nie można podnosić ładunków:
  • przymarzniętych
  • przysypanych
  • przymocowanych
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 59. Żurawiem nie można podnosić ładunków:
  • bez fabrycznych zaczepów transportowych
  • o gabarytach większych od obrysu żurawia
  • o nieznanej masie
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 60. Żurawiem nie można podnosić:
  • ładunków o masie większej niż udźwig żurawia
  • osób
  • ładunków przyklejonych do podłoża
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 61. Ocena stanu technicznego haka:
  • jest zbędna ze względu na jego wytrzymałość
  • może być wykonywana tylko przez firmowy serwis
  • należy do obowiązków operatora
  • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 62. Obsługujący podejmując ładunek:
  • musi znać masę ładunku
  • nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy gdy ładunek będzie za ciężki
  • nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy gdy ładunek będzie za ciężki
  • nie musi znać masy ładunku, gdyż zajmuje się tym konserwator
 63. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest:
  • możliwe tylko przy napędzie linowym
  • możliwe tylko przy napędzie łańcuchowym
  • niemożliwe przez operatora, bo nie ma do tego uprawnień
  • możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym
 64. Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej:
  • nie ma wpływu na pracę
  • skutkuje wyłączeniem dźwignicy z eksploatacji
  • powinno być naprawione przez operatora
  • należy zgłosić niezwłocznie do UDT
 65. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:
  • załączenia drugiego biegu
  • załączenia funkcji serwisowej
  • uruchomienia silnika mechanizmu jazdy i/lub podnoszenia
  • załączenia sterowania kasetą
 66. W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch:
  • na biegu „wolno” w dół
  • przeciwny do ruchu rozbujanego ładunku
  • do góry
  • zgodny z kierunkiem ruchu rozbujanego ładunku
 67. Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy:
  • tylko na biegu szybko
  • tylko na biegu wolno
  • przy obu prędkościach, pod warunkiem prawidłowego działania podczas próby na biegu wolno
  • prędkość jest dowolna, istotne by próbę przeprowadzić z ładunkiem nominalnym
 68. Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej?
  • pęknięcie jednej splotki
  • pęknięcie jednego drucika
  • pękniecie rdzenia
  • zmniejszenie średnicy o wartość powyżej 10%
 69. Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko:
  • w pozycji „0” (wyłączonej)
  • w pozycji „1” (załączonej)
  • w dowolnej pozycji
  • wyłącznie w pozycji pośredniej
 70. W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy:
  • przycisnąć przycisk DÓŁ
  • przycisnąć łącznik STOP
  • przycisnąć przycisk GÓRA
  • natychmiast oddalić się ze strefy pracy urządzenia
 71. Poniższy rysunek przedstawia cechę?
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Trawersa służy do:
  • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
  • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
  • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 2. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Skrót DOR oznacza:
  • dopuszczalne obciążenie robocze
  • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°
  • dozwolona obsługa ręczna
  • dokumentacja techniczno-ruchowa
 2. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
  • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
  • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
  • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
  • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
 3. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
  • ilość wykorzystanych cięgien
  • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
  • kąt rozwarcia cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 3,5 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
 1. Na rysunku pokazana jest:
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 1. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
  • hakowy
  • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
  • zakładowe służby BHP
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 2. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
  • co 30 dni
  • co 2 miesiące
  • nie podlegają przeglądom okresowym
  • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
 3. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
  • rodzaju przenoszonego materiału
  • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
  • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 4. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
  • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
  • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
  • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 5. Zawiesie to:
  • element umożliwiający transportowanie ładunku
  • element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
  • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zawiesia możemy podzielić:
  • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
  • ze względu na ilość cięgien nośnych
  • ze względu na rodzaj cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 7. DOR zawiesia pasowego można określić:
  • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
  • mierząc grubość pasa
  • sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 8. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
  • jest zabroniona
  • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
  • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
  • jest dopuszczalna za zgodą konserwatora
 9. Zawiesia łańcuchowe:
  • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
  • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę
  • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
  • nie wymagają konserwacji
 10. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy „a” stosowany w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 100°
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
  • 90°
 11. Maksymalny kąt „b” w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 60°
  • uwzględnia się wyłącznie kąt „a”
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 12. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
 1. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
  • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
  • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
 2. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
  • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
  • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
  • 10% splotek
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 3. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
  • pęknięcie splotki w linie
  • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
  • deformacja w kształcie koszyka
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego „a”:
  • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
  • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
  • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
  • kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
 5. Kąty „a” i „b” w odniesieniu do zawiesi:
  • są sobie zawsze równe
  • kąt „a” stanowi połowę kąta „b”
  • kąt „b” stanowi połowę kąta „a”
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 6. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
  • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
  • nie wolno stosować zawiesi pasowych
  • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
  • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
 7. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
  • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
  • wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
  • zależna od masy transportowanego ładunku
  • wartością stałą
 8. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
  • dopuszczalne, ale w krótkim czasie
  • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
  • zabronione
  • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
 9. Poniższy rysunek przedstawia:
 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym „b” 60° wynosi:
 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym „b” 45° wynosi:
 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie „b” wynoszącym 55° nie może przekraczać:
 • 12 000 kg
 • 9 000 kg
 • 6 000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie „b” wynoszącym 40° nie może przekraczać:
 • 12 000 kg
 • 9 000 kg
 • 6 000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie „b” wynoszącym 50° nie może przekraczać:
 • 12 000 kg
 • 9 000 kg
 • 6 000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie p wynoszącym 65° nie może przekraczać:
 • 12 000 kg
 • 9 000 kg
 • 6 000 kg
 • nie wolno podnosić
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
 1. Na zdjęciu poniżej symbol „a” oznacza:
 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kąt wierzchołkowy
 • wartość określającą udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
 1. Na zdjęciu poniżejsymbol „b” oznacza:
 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
  • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
  • długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
  • zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe