Pytania egzaminacyjne: Suwnice, Wciągniki i Wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Pytania egzaminacyjne: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Dozorem technicznym nazywamy:
  • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
  • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
  • całkowita, częściowa, ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
  • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcję Pracy
 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
 19. Nieszczęśliwy wypadek to:
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
  • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • uzgodnienia z przełożonym
  • uzgodnienia ze służbą BHP
  • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
  • instrukcję eksploatacji urządzenia
  • decyzję i protokół z wykonanych czynności
  • deklarację zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
 41. Obowiązki obsługującego określone są:
  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
 43. Jednostką dozoru technicznego jest:
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór Techniczny
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie mają określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
  • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
 49. Decyzja wydana przez UDT:
  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedź jest niepoprawna
 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:
  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze więzienia
 55. Instrukcja eksploatacji to:
  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedź a i c jest prawidłowa
 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 61. Obsługującemu nie wolno:
  • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
  • kontrolować stanu technicznego urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
 62. Formami dozoru technicznego są:
  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
  • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji
  • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcejUTB:
  • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
  • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
  • nie jest nigdy dopuszczalna
 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
  • zawsze niedozwolone
  • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
 66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest:
  • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
  • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
  • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
 70. Instrukcja stanowiskowa:
  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
  • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalną masą podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
 74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
  • 800 kg
  • 900 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 900 kg
 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 1200 kg
 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
  • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
  • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
  • dokumentacji przewozowej i magazynowej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
 80. Łącznik suwnicy:
  • powinien znajdować się na moście suwnicy
  • może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP”
  • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
  • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
 81. Łapy oporowe to:
  • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
  • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
  • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
  • elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska 
 82. Zgarniacze to:
  • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
  • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
  • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
  • elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska
 83. Kleszcze szynowe to:
  • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
  • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
  • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
  • elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska
 84. Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?
  • wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
  • wciągnik – zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
  • nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
  • zgarniacze szynowe
  • łapy oporowe
  • silniki mechanizmów suwnicy
  • łączniki krańcowe
 86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
  • łapy oporowe
  • rezystory rozruchowe
  • łącznik STOP
  • hamulce bezpieczeństwa
 87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
  • reduktor
  • wciągnik
  • wciągarka
  • dźwigar
 88. Gdzie montowane są łapy oporowe?
  • na podeście suwnicy
  • do pasa dolnego czołownicy
  • na końcach torowiska
  • na opornikach/rezystorach rozruchowych
 89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
  • zgodnie z dokumentacją producenta
  • minimum 4
  • więcej niż 3
  • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
 90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:
  • zasilania silników jazdy
  • sterowania suwnicy
  • zasilania suwnicy
  • oświetlenia suwnicy
 91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:
  • czołownice i dźwigary
  • odboje i dźwigary
  • liny nośne oraz zblocze hakowe
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 92. Do czego służy blokada zerowa?
  • uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
  • powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
  • uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
  • zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
 93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
  • automatyczne
  • taśmowe
  • trzy hamulce bębnowe
  • minimum dwa hamulce tarczowe
 94. Łącznik STOP:
  • rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
  • jest łącznikiem bezpieczeństwa
  • rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
  • musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
 95. „Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:
  • na moście suwnicy
  • w kabinie sterowniczej
  • w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
  • w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
 96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:
  • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
  • zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
  • zderzaki, odboje, barierki ochronne
  • wszystkie odpowiedzi są porawne
 97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
  • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
  • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
  • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
  • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
 98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
  • 5%
  • 3%
  • 10%
  • 7%
 99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
  • 2%
  • 5%
  • 7%
  • 10%
 100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
  • zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
  • odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
  • zderzaki, łapy oporowe, hamulce
  • zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
 101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
  • do 3%
  • 10% ale nie więcej niż 5mm
  • do 15%
  • do 7%
 102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
  • tak
  • nie
  • zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
  • nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
 103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
  • tak
  • nie
  • tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
  • w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
 104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
  • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
  • blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
  • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
  • tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
 105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:
  • zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
  • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
  • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 106. Zderzaki suwnicy to:
  • nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
  • mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
  • zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:
  • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2m,a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
  • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielką wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
  • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
  • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
 108. Zadaniem łapy oporowej jest:
  • zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
  • zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
  • zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
  • zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
 109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:
  • uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
  • samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
  • wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
  • pracę suwnicą w przypadku wykrycia braku zerowania
 110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
  • chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcję suwnicy
  • chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
  • do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
  • do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnicą podczas silnego wiatru
 111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:
 • wspornikową
 • bramową
 • natorowa z wysięgnicą
 • półbramową
 1. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:
  • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
  • ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
  • służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 2. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
  • suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
  • suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
  • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
  • udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
 3. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
  • blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
  • blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
  • blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
  • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
 4. Nastawniki to elementy suwnicy służące do:
  • ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
  • sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
  • sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
  • sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
 5. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:
  • łapa oporowa
  • łącznik krańcowy
  • odbój
  • zderzak
 6. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?
  • 10 t
  • 13,2 t
  • 3,2 t
  • przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
 7. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
  • wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
  • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
  • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 8. Czołownica to element:
  • suwnicy
  • wciągnika
  • wciągarki
  • zblocza hakowego
 9. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:
  • zatrzymać suwnicę przed najechaniem na przeszkodę lub inną suwnicę
  • zapobiec przeciążeniu suwnicy
  • nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż l,5m/s
  • uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalną
 10. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:
  • wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
  • wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
  • natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
  • aktywowaniu hamulca awaryjnego 
 11. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:
  • łączniki krańcowe
  • układ antykolizyjny
  • ograniczniki obciążeniowe
  • ograniczniki zwalniania ruchów
 12. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:
  • na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
  • w kabinie suwnicy
  • przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
  • a każdym widocznym słupie podporowym torowiska
 13. Skrót GNP oznacza:
  • Graniczna Nominalna Prędkość
  • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
  • Gniazdo Niskiego Prądu
  • Grupa Natężenia Pracy
 14. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
  • przywiązywanie zawiesi do haka
  • zapadka zabezpieczająca
  • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
  • zawiesie sztywne czyli trawersa
 15. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
  • żółtym
  • dowolnym
  • czerwonym
  • czarno-żółtym
 16. Dźwigar suwnicy to:
  • maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
  • belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
  • zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
  • element podporowy podtorza lub torowiska
 17. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
  • haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
  • haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
  • haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
  • haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
 18. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
  • w suwnicach z wciągarka linowa
  • w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
  • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
  • we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
 19. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżejpołożonych elementów suwnicy wynosi:
  • 5 cm
  • 10 cm
  • 20 cm
  • 15 cm
 20. Zderzaki suwnicy montowane są:
  • na końcu toru jezdnego
  • na czołownicach
  • na dźwigarach
  • na podłużnicach
 21. Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 10%
 22. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:
  • ogranicznik udźwigu
  • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
  • sprzęgło cierne przeciążeniowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 23. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:
  • suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
  • suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
  • każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
  • udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
 24. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
  • udźwig
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 25. Sprawdzenie blokady zerowej:
  • przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
  • przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
  • nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania – blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
  • wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
 26. Podczas sprawdzenia blokady zerowej:
  • łącznik główny suwnicy musi być załączony
  • przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
  • ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
  • musi być wciśnięty przycisk STOP
 27. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?
  • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
  • tak, na pisemne polecenie przełożonego
  • tak, ale sporadycznie
  • nie, jest to zabronione
 28. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
  • tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
  • nie, nigdy
  • tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
  • tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
 29. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
  • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
  • jest absolutnie niedopuszczalne
  • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
  • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone
 30. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:
  • w kabinie pojazdu
  • na podstawie ładunkowej pojazdu
  • w dowolnym miejscu zakładu pracy
  • poza strefa pracy suwnicy
 31. W przypadku rozkołysania ładunku należy:
  • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
  • za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
  • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
  • odłożyć go natychmiast na podłoże
 32. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:
  • 1000 kg
  • 4,5 – 5,0 t
  • 1,0 t
  • 7,5 – 7,9 t
 33. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:
  • podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
  • podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
  • należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 34. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
  • nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
  • wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
  • wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
  • wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
 35. Ładunki wolno składować:
  • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
  • na drogach transportowych
  • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
  • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
 36. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:
  • tylko blach ferromagnetycznych
  • tylko tafli szkła
  • blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
  • wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
 37. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
  • szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
  • po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
  • przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
  • ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
 38. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:
  • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
  • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
  • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
  • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
 39. Istotnym kryterium zużycia haka jest:
  • pękniecie
  • rozwarcie gardzieli haka
  • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 40. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:
  • z obciążeniem nominalnym
  • bez obciążenia
  • z obciążeniem 110%
  • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
 41. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
  • można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
  • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
  • można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
  • należy natychmiast zakończyć prace
 42. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
 1. Trawersa służy do:
  • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
  • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
  • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 2. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Skrót DOR oznacza:
  • dopuszczalne obciążenie robocze
  • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
  • dozwolona obsługa ręczna
  • dokumentacja techniczno-ruchowa
 2. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
  • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
  • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
  • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
  • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
 3. Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:
  • ilość wykorzystanych cięgien
  • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
  • kat rozwarcia cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 3,5 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
 1. Na rysunku pokazana jest:
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kgt
 • abliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Poniższy rysunek przedstawia:
 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 1. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 1. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
  • hakowy
  • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
  • zakładowe służby BHP
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 2. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
  • co 30 dni
  • co 2 miesiące
  • nie podlegają przeglądom okresowym
  • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
 3. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
  • rodzaju przenoszonego materiału
  • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
  • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
 4. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
  • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
  • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
  • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 5. Zawiesie to:
  • element umożliwiający transportowanie ładunku
  • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
  • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. Zawiesia możemy podzielić:
  • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
  • ze względu na ilość cięgien nośnych
  • ze względu na rodzaj cięgien
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 7. DOR zawiesia pasowego można określić:
  • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
  • mierząc grubość pasa
  • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 8. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
  • jest zabroniona
  • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
  • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
  • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
 9. Zawiesia łańcuchowe:
  • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
  • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
  • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
  • nie wymagają konserwacji
 10. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 110°
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
  • 90°
 11. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:
  • 120°
  • 60°
  • uwzględnia się wyłącznie kat a
  • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 12. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
 1. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
 1. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
  • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
  • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
  • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
 2. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
  • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
  • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
  • 10 % splotek
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 3. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
  • pękniecie splotki w linie
  • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
  • deformacja w kształcie koszyka
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 4. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:
  • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
  • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
  • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
  • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
 5. Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:
  • są sobie zawsze równe
  • kat a stanowi połowę kata þ
  • kat þ stanowi połowę kata a
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 6. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
  • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
  • nie wolno stosować zawiesi pasowych
  • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
  • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
 7. Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:
  • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
  • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
  • zależną od masy transportowanego ładunku
  • wartością stała
 8. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
  • dopuszczalne ale w krótkim czasie
  • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
  • zabronione
  • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
 9. Poniższy rysunek przedstawia:
 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:
 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:
 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
 • A
 • B
 • C
 • D
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:
 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
 1. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
 1. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
 1. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
 1. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:
 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
 1. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:
 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
 1. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
  • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
  • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
  • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 2. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:
  • przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
  • sprawdzić skok luzownika hamulca
  • zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
  • sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
 3. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
  • zabezpieczyć teren
  • powiadomić przełożonego
  • wyłączyć zasilanie suwnicy
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 4. Obsługującemu zabrania się:
  • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
  • przenoszenia ładunków nad ludźmi
  • pracy w trakcie opadów deszczu
  • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
 5. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
  • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
  • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
  • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
  • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
 6. Próbę hamulca przeprowadza się:
  • przed rozpoczęciem pracy suwnica
  • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
  • tylko po wymianie liny
  • tylko w obecności konserwatora
 7. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
  • należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
  • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
  • można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
  • można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
 8. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:
  • należy przerwać prace
  • można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
  • można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
  • można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego
 9. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
  • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
  • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
  • bez ciężaru
  • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
 10. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:
  • ogranicznik udźwigu
  • łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP”
  • łapa oporowa
  • łącznik krańcowy
 11. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
  • pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
  • pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
  • możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
  • podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy
 12. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
  • udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
  • udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
  • udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 13. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
  • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
  • suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
  • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 14. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
  • do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
  • jest to niedopuszczalne
  • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
  • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
 15. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
  • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
  • jest to niedopuszczalne
  • 200 cm
  • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
 16. W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
  • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
  • blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
  • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
  • zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku
 17. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
  • hakowy trzyma ładunek ręką
  • operator trzyma ładunek ręką
  • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 18. Kiedy powinno stosować się trawerse?
  • jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
  • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
  • jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 19. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
  • można, za zgoda kierownika zakładu
  • nie wolno
  • można, po uzgodnieniu z hakowym
  • można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
 20. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
  • można, bo ładunek nigdy nie spadnie
  • można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
  • nie wolno
  • należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
 21. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
  • w żadnym przypadku nie wolno podnosić
  • można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
  • można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
  • można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia
 22. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
  • jest zabronione
  • jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
  • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
  • jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
 23. Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
  • wyłącznie hakowy
  • wyłącznie sygnalista
  • dowolna osoba
  • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
 24. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
  • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
  • tak, aby jedna gardziel była obciążona
  • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
  • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
 25. Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
  • mechanizmu jazdy mostu
  • mechanizmu jazdy wózka
  • mechanizmu podnoszenia
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 26. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
  • podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
  • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
  • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
  • wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
 27. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
  • zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
  • przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
  • kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
  • kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
 28. Po zakończeniu pracy suwnicą należy:
  • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
  • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
  • ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
  • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
 29. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
  • oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
  • oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
  • jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
  • w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna
 30. Kojarzenie ruchów suwnicy to:
  • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
  • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
  • podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
  • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
 31. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:
  • sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
  • prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
  • oszacować masę ładunku
  • poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego
 32. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
  • tylko po zakończeniu pracy
  • przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
  • każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
  • jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany
 33. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
  • 1x z szybka prędkością
  • 2x, (1x wolno i 1x szybko)
  • nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
  • suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe
 34. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:
  • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
  • nie
  • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
  • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
 35. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
  • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
  • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
  • tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
  • nie, nie może
 36. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
  • tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
  • tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
  • tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
  • nie może podnosić ładunku
 37. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
  • wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
  • nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
  • zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania
 38. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:
  • wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
  • nie wolno przewozić ładunków
  • wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 39. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
  • odmówić wykonania pracy
  • skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
  • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
  • oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
 40. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
  • ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
  • ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
  • niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
  • złego stanu izolacji przewodów elektrycznych
 41. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
  • wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
  • prędkości z jaka transportowany jest ładunek
  • wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
  • wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa
 42. CHWYTAK SŁUŻY DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW:
  • sypkich
  • stalowych
  • dowolnych
  • niebezpiecznych
 43. CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY SŁUŻY DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW:
  • sypkich
  • dowolnych
  • stalowych
  • aluminiowych
 44. SUWNICE SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU CIEKŁYCH METALI POWINNY:
  • posiadać przynajmniej dwa hamulce w mechanizmie podnoszenia
  • posiadać dwie kabiny
  • posiadać większą niż w suwnicach ogólnego przeznaczenia liczbę kół jezdnych
  • być w wykonaniu przeciwwybuchowym
 45. DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH SŁUŻY:
  • trawersa
  • chwytak
  • hak płytkowy
  • chwytnik
 46. KTÓRE STWIERDZENIE DOTYCZY SUWNICY TRAWERSOWEJ?
  • jest to suwnica wyposażona w trawersę zamocowaną na stałe na haku suwnicy
  • jest to suwnica, w której lina nośna przechodzi przez krążki linowe trawersy
  • jest to suwnica służąca do transportu długich elementów przy pomocy wymiennego specjalistycznego osprzętu do podnoszenia w postaci trawersy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 47. W PRZYPADKU SUWNICY LEJNICZEJ:
  • w mechanizmie podnoszenia powinna być używana lina nośna z niepalnym rdzeniem o współczynniku bezpieczeństwa minimum 10
  • haki powinny być wykonywane w technologii z jednolitego odlewu stali o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 550 MPa
  • mechanizm podnoszenia powinien być wyposażony w podwójny hamulec, a każdy z hamulców działając niezależnie musi być w stanie zatrzymać mechanizm z obciążeniem nominalnym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 48. RDZEŃ LINY MECHANIZMU PODNOSZENIA SUWNICY LEJNICZEJ POWINIEN BYĆ WYKONANY Z:
  • włókien syntetycznych
  • włókien sizalowych
  • drutu stalowego
  • dowolnego materiału nieograniczonego
 49. SUWNICA LEJNICZA POSIADA:
  • podwójny mechanizm podnoszenia
  • mechanizm podnoszenia i przechyłu kadzi
  • blokadę mechanizmu jazdy wciągarki podczas pracy pod obciążeniem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 50. W SUWNICACH SPECJALNYCH MOŻE WYSTĘPOWAĆ ZABEZPIECZENIE W POSTACI
  • blokady zerowej
  • ogranicznika udźwigu
  • łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 51. PRZEDSTAWIONY NA ZDJĘCIU OSPRZĘT TO:
 • chwytak polipowy
 • chwytnik elektromagnetyczny
 • czerpak
 • wielozadaniowy nośnik osprzętu
 1. ILE HAMULCÓW POWINNA POSIADAĆ SUWNICA LEJNICZA W MECHANIZMIE PODNOSZENIA?
  • 1
  • co najmniej 2
  • co najmniej 3
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 2. SUWNICA TRAWERSOWA SŁUŻY DO:
  • podnoszenia ładunków niebezpiecznych
  • podnoszenia ładunków za pomocą elektromagnesu
  • podnoszenia kadzi z ciekłym metalem
  • podnoszenia długich ładunków (np. prętów zbrojeniowych, rur)
 3. OGRANICZNIK UDŹWIGU W SUWNICY POWINIEN WYŁĄCZYĆ
  • mechanizm podnoszenia w kierunku „góra”
  • mechanizm podnoszenia w kierunku „dół”
  • wyłącznie mechanizm jazdy mostem
  • wszystkie mechanizmy suwnicy
 4. CHWYTNIK PNEUMATYCZNY UMOŻLIWIA PODNOSZENIE ŁADUNKU DZIĘKI:
  • nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
  • podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
  • strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 5. PRACUJĄC SUWNICĄ WYPOSAŻONĄ W CHWYTNIK ELEKTROMAGNETYCZNY:
  • nie trzeba zwracać uwagi na gabaryt i kształt ładunku, bo ze względu na ograniczoną moc strumienia magnetycznego i tak nie przeciąży się suwnicy
  • kształt ładunku ma wpływ na wielkość wykorzystanego strumienia magnetycznego chwytnika, a tym samym na udźwig suwnicy
  • zakłada się, że strumień magnetyczny jest proporcjonalny do masy podnoszonego ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 6. SUWNICA Z CHWYTNIKIEM PNEUMATYCZNYM MOŻE SŁUŻYĆ DO PODNOSZENIA:
  • tylko blach ferromagnetycznych
  • tylko tafli szkła
  • zarówno blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
  • materiałów o silnie porowatej strukturze
 7. W SUWNICACH TRAWERSOWO-CHWYTNIKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU PRACY
  • odstawiamy trawers z chwytnikami w wyznaczone miejsce na poziomie roboczym, w celu odciążenia konstrukcji nośnej
  • ustawiamy trawers w górne skrajne położenie
  • odpinamy chwytniki elektromagnetyczne
  • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
 8. SUWNICA CHWYTNIKOWA TO POTOCZNIE SUWNICA
  • magnesowa
  • czerpakowa
  • hakowa
  • lejnicza
 9. SUWNICA CHWYTAKOWA TO POTOCZNIE SUWNICA
  • lejnicza
  • magnesowa
  • hakowa
  • czerpakowa
 10. JEŻELI INSTRUKCJA NIE STANOWI INACZEJ, CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA DLA OPERATORA SUWNICY CHWYTAKOWEJ TO:
  • każdorazowe naprawianie chwytaka w razie awarii
  • odłożenie chwytaka do materiałów sypkich w stanie otwartym na podłoże po zakończeniu pracy
  • ukośne podnoszenie chwytaka z materiałem w razie potrzeby
  • wszystkie powyższe są poprawne
 11. JEŚLI PRODUCENT NIE OKREŚLIŁ INACZEJ, DOPUSZCZALNE GRANICZNE KRYTERIA ZUŻYCIA HAKA W SUWNICACH LEJNICZYCH WYNOSI:
  • 5% rozgięcie, 10% wytarcie
  • 10% rozgięcie, 5% wytarcie
  • 10% rozgięcie, 10% wytarcie
  • 5% rozgięcie, 5% wytarcie
 12. PODCZAS ROZŁADUNKU WAGONU Z PIASKIEM PRZY POMOCY SUWNICY Z CZERPAKIEM W WAGONIE:
  • może przebywać wyłącznie jedna osoba wygarniająca piasek na środek wagonu
  • może przebywać więcej osób jeśli zachodzi taka potrzeba
  • nikt nie może przebywać, wejście do wagonu jest możliwe tylko po przerwaniu pracy suwnicą
  • może przebywać operator suwnicy w przypadku sterowania radiowego