Test: Wózki jezdniowe specjalizowane

Welcome to your Wózki jezdniowe specjalizowane

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

263. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B